POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES STRONY INTERNETOWEJ WWW.SPRAWYFRANKOWEBEZOPLAT.PL

Inicjatywa Pomocy Frankowiczom sp. z o.o. szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o Użytkownikach Strony internetowej www.sprawyfrankowebezoplat.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych Użytkowników.

§ 1.

Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Polityka prywatności i cookies zostały przypisane następujące znaczenia:

Administrator – Inicjatywa Pomocy Frankowiczom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894904, REGON: 388789171, NIP: 5252860058, adres e-mail: biuro@sfbo.pl.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej korzystającej ze Strony internetowej.

E-mail – adres poczty elektronicznej.

Polityka prywatności i cookies – niniejszy dokument określający cele i zasady pobierania danych przez Stronę internetową, niezbędnych do świadczenia Usług przez Administratora, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych – każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy też nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

Strona internetowa – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną https://www.sprawyfrankowebezoplat.pl

Usługi – usługi świadczone przez Administratora za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych za pośrednictwem Strony internetowej.

Użytkownik – podmiot korzystający z Usług Administratora za pośrednictwem Strony internetowej, będący osobą fizyczną, zobowiązany do przestrzegania Polityki prywatności i cookies.

§ 2.

Dane osobowe

Do korzystania ze Strony internetowej, w szczególności z formularza kontaktowego, może być wymagane dobrowolne podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres IP,
 • inne dane podane przez Użytkownika,

Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na Stronie internetowej:

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),

w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania Usługi.

§ 3.

Podmiot przetwarzający dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników są administrowane przez Administratora, pozyskującego za pośrednictwem Strony internetowej klientów celem oferowania im świadczenia usług przez Administratora, oraz partnerów handlowych do współpracy przy świadczeniu usług na rzecz klientów.

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa

§ 4.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Administratora za dobrowolną zgodą Użytkowników, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego lub innych Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, które wymagają̨ podania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Możliwość kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego w postaci komunikacji z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych odbywa się do momentu wycofania zgody przez Użytkownika lub wniesienia sprzeciwu. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odpowiadania na zapytanie.

Przedstawienie oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane są przetwarzane do czasu wycofania albo złożenia sprzeciwu przez Użytkownika. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zaprezentowania oferty.

Realizacja usług bądź produktów (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce do chwili zrealizowania umowy. Brak podania danych jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji umowy.

Informowanie o usługach, które są świadczone w ramach odrębnej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane przetwarzane są do czasu realizacji umowy. Niepodanie danych oznacza brak możliwości realizacji umowy

Działanie wyżej opisane lub inne mogące powodować powstanie cywilnoprawnych roszczeń dot. Strony internetowej lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych ma miejsce do upływu okresu przedawnienia lub zaspokojenia ewentualnych roszczeń. Brak podania danych może się wiązać z brakiem możliwości ustalenia, dochodzenia bądź obrony potencjalnych roszczeń.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres świadczenia wyżej wymienionych usług.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 5.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo do:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 4. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. przeniesienia danych do innego podmiotu przetwarzającego dane osobowe,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z Usług, aplikacji dostępnych na Stronie internetowej, może się zwrócić z odpowiednim wnioskiem w jeden z następujących sposobów:

1) przesyłając stosowny e-mail o rezygnacji na adres Administratora, lub

2) przesyłając rezygnację pocztą w formie listu poleconego na adres: Inicjatywa Pomocy Frankowiczom sp. z o.o., ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

§ 6.

Skarga do organu nadzorczego

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnosić do organu nadzorczego, którym na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 7.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator nie przekazuje – nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza – zgromadzonych danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim innym niż Administrator i podmioty wymienione w następnym ustępie.

Dane osobowe użytkowników mogą zostać powierzone na mocy odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w świadczeniu usług oferowanych przez Administratora:

obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Administratora,

innym podmiotom współpracującym z Administratorem.

Administrator, powierzając dane osobowe podmiotom wyszczególnionym powyżej, wymaga od poszczególnego podmiotu zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji, oraz stosowania poziomu zabezpieczeń przetwarzanych danych osobowych co najmniej na poziomie zabezpieczeń zapewnianym przez Administrator.

Administrator może zdecydować o przekazaniu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w zakresie zezwalanym przez przepisy prawa.

§ 8.

Pliki cookies

Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej (np. komputerze, telefonie mobilnym) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Administrator korzysta z plików cookies w celach:

 • dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • zapamiętania podejmowanych interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych,
 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies

 • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, na Stronie internetowej mogą być stosowane następujące ich rodzaje:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej,
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
 • statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych,
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z Strony internetowej w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

Strona internetowa korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki Cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszej stronie www;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW.;
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla ecommerce;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościom.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: google.com);
 • Google Tag Manager (więcej informacji na stronie: tagmanager.google.com);
 • Facebook (więcej informacji na stronie: facebook.com);

Informacje, które są gromadzone w związku z korzystaniem ze Strony internetowej mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Profilowanie następuje w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszej Strony internetowej lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszej Stronie internetowej lub produktach do tych preferencji, w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

§ 9.

Postanowienia końcowe

Usługi i funkcje w ramach Strony internetowej mogą z czasem ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, przy zachowaniu jednak praw dotychczas nabytych przez Użytkowników. Polityka Prywatności dotyczy każdego Użytkownika Zmiany mogą nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów: a) zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki Użytkowników, b) rozwój funkcjonalności lub Usług podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.

Treść Polityki prywatności i cookies jest udostępniona Użytkownikom Strony internetowej nieodpłatnie na Stronie internetowej w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Strony internetowej pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść dokumentu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

2. Administrator ma prawo zablokować dostęp do Strony internetowej lub jego części z ważnych przyczyn, w tym, w szczególności, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Strony internetowej, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Administratora.

W przypadku uznania poszczególnych postanowień Polityki prywatności i cookies za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność danego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. Administrator dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienia zastąpić nowym, ważnym prawnie postanowieniem lub postanowieniami.

W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Strony internetowej, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.

Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Polityki prywatności i cookies, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Postanowienia Polityki prywatności i cookies nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności i cookies odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Polityki prywatności i cookies będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora, według przepisów prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki prywatności i cookies. Zmiany będą publikowane na Stronie internetowej nie później niż na 7 dni przed jego wejściem w życie.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.