W związku z wejściem życiem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – dalej „RODO” – informujemy, że:

 1. Administrator: Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Inicjatywa Pomocy Frankowiczom Sp. z o o z siedzibą w Warszawie (00-718) przy ulicy Czerniakowskiej 87A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000894904, NIP: 5252860058, REGON: 388789171.
 2. Procesor: Administrator może działać za pośrednictwem podmiotu, któremu powierzył przetwarzanie danych w drodze umowy, wskazując dane tego podmiotu.
 3. Dane osobowe: zbierane przez Administratora dane osobowe to (w całości lub części) osób fizycznych imiona i nazwisko, adresy: zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjne, numery: PESEL, NIP, REGON i dokumentu tożsamości, dane kontaktowe: numery telefonów, adresy e-mail, dane wynikające z zawartych przez osoby fizyczne umów kredytowych.
 4. Dane kontaktowe: W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Pani/Pana/Państwa praw zapraszamy do kontaktu: rodosfbo@gmail.com
 5. Cele przetwarzania:
 • umowny – niezbędny dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan/Państwo stroną (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 • umowny – niezbędny dla zawarcia umowy w oparciu o Pani/Pana/Państwa zainteresowanie ofertą (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu ustalenia poziomu świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora poprzez ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora poprzez oferowanie Pani/Panu/Państwu usług, w tym usług świadczonych przez podmioty powiązane lub współpracujące (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w drodze prawidłowego wywiązywania się przez nas z obowiązków nakładanych przepisami prawa tj.: przetwarzanie danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO), zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu: Zgodnie z art. 15 ust.1 pkt. f-g, art. 16 i art. 17 RODO posiada Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Wyłączenie prawa do sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu może być wyłączone, w przypadku wykazania, że w stosunku do Pani/Pana/Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana/Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Okres przechowywania danych:
 • przez czas obowiązywania łączącej Panią/Pana/Państwa umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego);
 • przez czas niezbędny do przygotowania do wykonania czynności (np. zawarcia umowy), a jeśli czynność ta dochodzi do skutku – przez czas niezbędny do jej wykonania;
 • po wygaśnięciu umowy Pani/Pana/Państwa dane osobowe przekazane przy zawarciu i realizacji umowy przechowywane są w formie uprzednio pozyskanej (papierowa, elektroniczna, skan) przez okres 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres lub formę ich przechowywania (np. przepisy prawa podatkowego). Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie.
 1. Udostępnianie danych osobowych: Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmioty powiązane, podmioty współpracujące, w tym Procesor, profesjonalni doradcy (firmy księgowe, doradcy prawni i podatkowi, firmy windykacyjne, instytucje i organy administracji realizujące obowiązki ustawowe – w celu spełnienia obowiązku prawnego.
 2. Jako podmioty danych posiada Pani/Pan/Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Informacja o dobrowolności podania danych: Podanie przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i /lub zleceń/ zamówień; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.
 2. Przetwarzając dane osobowe Administrator nie przekazuje danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 4. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Panią/Panem/Państwem umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia Administratora działań na Pani/Pana żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Inicjatywa Pomocy Frankowiczom Sp. z o o ciążącego na niej obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa/Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO bez konieczności wyrażenia przez Panią/Pana/Państwa zgody na przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych osobowych.

Niniejsza Klauzula Informacyjna RODO realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona od Pani/Pana/Państwa żadnego działania.